Menu
Your Cart

CM Story - description and features

​ ​ Програмата е предназначена за цялостно автоматизиране на дейността в една фирма. Различните настройки обхващат склад, фактуриране, производство, счетоводство, мениджърска дейност, каса, банка и др. Разработена след внимателно проучване на дейността в различни фирми за търговия, производство и поддръжка. Внедрена е в около 100 фирми и още повече работни места. В експлоатация от 1993 г.

Ръководство за потребителя


ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПРОГРАМАТА

Фактури, проформи, ДДИ, ДКИ. Възможност за отложено/разсрочено плащане и авансови доставки и продажби. Схеми за търговски отстъпки по контрагенти и групи стоки/услуги. Серийно издаване на еднотипни фактури с вход от Excel или TXT файл. Поръчки, фактури от поръчки, автоматизирано серийно фактуриране. Универсален експорт/импорт на документи.

Следене на движението на стоки/услуги: доставки, продажби, трансфери между складове, печат на складови документи. Йерархично структуриране на номенклатури с типове и подтипове. Серийни номера, баркодове, партиди, гаранционни срокове, акцизи, разрешителни и др.

Неограничен брой складове, щандове, магазини, дилъри. Възможно е свързването им в мрежа. Възможност за логически складове (реален, счетоводен). Отдалечени складове (обекти).

Плащане на фактурите: по касов или банков път. При използване на касов апарат е разработен модул за автоматично изпращане на данните за продажбите към касовия апарат.

Касови и банкови операции: плащане по фактура / известие, авансово плащане, асоцииране на фактура с авансово плащане, закупуване на валута, трансфери на средства между каса, банка и др.

Митнически задължения. При доставка от внос се следят и автоматично се формира себестойността.

Валутен менажер на валутни курсове. Цени, ценови листи, справки в различни валути. Автоматично актуализиране на продажни цени. Работа с няколко валути едновременно.

Стандартни счетоводни справки, дневници ДДС, справка-декларация, генератор на отчети, количествен и стойностен анализ на движението на стока или група стоки, класации на клиенти и стоки по обем, продажби, ефективност и др. Възможност за експорт на справките в друг формат (Excel, текстов файл и др.)

Версии на програмата за мрежа. В една локална мрежа може да има неограничен брой работни места.

Настройки и права за достъп, защитени с пароли. Програмата има множество настройки. Достъпът е с потребителско име и парола. Отделните потребители могат да имат множество различни права, които да отразяват позицията на служителя във фирмата.


МОДУЛИ

Освен изброените по-долу, фирма CompuMotor изработва и модули по поръчка на клиента.

Модул Заявки
 • заявки от клиент
 • заявки към доставчик
Етапи от цикъла за обработка на заявките:
 1. Създаване на заявки
 2. Справки по заявки
 3. Фактуриране по заявки
 4. Разчистване на заявки

Модул Оферти
 • оферти към конкретен клиент
 • оферти от конкретен доставчик
Етапи от цикъла за обработка на офертите:
 1. Създаване на оферти
 2. Справки и отпечатване на оферти
 3. Фактуриране по оферти
 4. Разчистване на оферти

Модул Консигнация

Отработка на операциите при движение на стоки получени на консигнация:
 1. Приемане на стоки на консигнация
 2. Продаване стоки получени на консигнация
 3. Създаване на списък с продадени (до определен момент) стоки
 4. Фактура за продадените стоки, взети на консигнация

Модул Производство

Модул, предназначен да планира и управлява процеса на производство на конкретни или комплектни изделия:
 1. Лимитни и технологични карти
 2. Приключване на производството на едно изделие
 3. Списък на дефицита

Модул Отдалечени обекти (център-->обект) 

Модул за комуникация (импорт, експорт, синхронизация) при работа на централния офис (склад) с отдалечените обекти (складове, офиси) на фирмата.
 
 1. Експорт на документ
 2. Експорт наличности/номенклатури
 3. Импорт на документи от обект
 4. Експорт на неекспортирани документи-синхронизация
 5. Импорт наличности за справка
 6. Справка по импортирани наличности
 7. и т.н.

Модул Отдалечени обекти (обект<-->обект)

Допълнителен модул (към предишния) за комуникация при директна работа на между отдалечените обекти (складове, офиси) на фирмата.
 
 1. Доставка - импорт от централен компютър
 2. Импорт - синхронизация номенклатури/цени
 3. Експорт на неекспортирани документи
 4. Импорт наличности за справка
 5. Справка по импортирани наличности
 6. и т.н.

Модул Схеми за търговски отстъпки

Този модул е създаден за автоматизирано начисляване на ТО. Процентът на ТО се формира за всяка стока/услуга поотделно, и то ако за нея е зададена група за и контрагентът (на който се продава) има асоциирана валидна схема за ТО.


Модул Мобилни продажби с Palm устройства  

Този модул дава възможност за "отдалечени" продажби от дилъри или представители на фирмата, които са съоръжени с мобилни Palm устройства с GSM връзка по Интернет. Модула отработва автоматично връзката инициирана от Palm устройството, като приема генерираните в него данни (продажби) и след това изпраща необходимите данни от сървъра - номенклатури, документи чакащи плащане или други операции и т.н.


Модул Дилъри

Този модул позволява да се следи работата на т.н. дилъри, които работят с определен кръг клиенти на фирмата. Под “дилър” в случая се разбира лице (служител) на фирмата, което работи (сключва сделки, оферира и т.н.) с определен кръг клиенти. При всяка продажба към асоцииран с дилър контрагент програмата записва кода на дилъра във фактурния документ при неговото създаване.


Модул Пропуснати поръчки

Модулът има за цел:

1. Да се улесни комуникацията с клиентите в случай на отказ на поръчка от клиент поради липса в текущия момент на стоката, като програмата показва причината за липсата и очакваният срок в който стоката ще я има.

2. Да се събира статистика за пропуснатите поръчки (ползи) - артикул, дата, количество, цена. Тези данни могат в последствие да се използват за анализи и справки.


Модул Графични анализи CM Graph

Модулът CM Graph се интегрира с CM Story и улеснява анализа на данните и справките. Ядрото за форматиране на диаграмите е MS Graph е част от известния пакет MS Office.

CM Graph позволява:
- визуализиране на икономически и научни диаграми (графики), като данните са генерирани в CM Story и др.
- създаване на графики с попълване на данните на място
- форматиране на графиките според конкретните нужди (неизчерпаеми възможности)
- запазване на графиките и данните им в специално разработена таблица (библиотека)
- отпечатване на графиките
- лесно вграждане в други програми като Word, Excel и др.

CM Graph има възможност за бързо и лесно изпращане на съобщения в локалната мрежа до активните потребители, телефонен комуникатор и др. групирани в меню Инструменти.


Модул Серийно издаване на фактури

Създаването на “серийни” фактури позволява автоматично да се генерират и отпечатат множество фактури, данните за които са еднотипни.


Модул Връзка с касов апарат

Дава възможност да се отпечатва касов бон за фактурата на касовия апарат.


Модул E-mail

Дава възможност за изпращане на e-mail от програмата (директно).


Модул Баркодове

Възможност да се асоциират баркодове на ниво партида за стоките. Може да се търси по баркод , да се въведе с четец за баркод и др.


CM Update

Това е модул към програмата CM Story, който се стартира от менюто "Сервиз" с цел да се провери за наличност и да инсталира нова версия (Update) на програмата. Това става през Интернет и автоматично - без намеса от страна на потребителя.ВГРАДЕНИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА
 
 • Online help - помощна информация за текущото действие може да се получи с натискане само на един клавиш
 • Множество предварително разработени справки
 • Възможност за задаване на допълнителни условия за филтриране на справките от потребителя
 • Генератор на отчети
 • Файл менажер
 • Калкулатор с възможност за прехвърляне на резултата в редакционен прозорец
 • Калкулатор на банкноти
 • Календар и дневник (бележник)
 • Текстов редактор с поддържане на матрични и лазерни принтери
 • Конвертор на мерни единици
 • Възможност за работа с външен редактор
 • Текстов буфер ( clipboard )
 • Модул за телефонни комуникации чрез модем
 • Архиватор на данни
 • Изчисляване на лихви
 • Електронен справочник на адреси и телефони

 
 
​​
We use cookies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.